Стратегічна програма

Витяг зі статуту благодійної організації «Благодійний фонд соціальних реформ та підтримки «Надія»

РОЗДІЛ 2

ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ

ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 • Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4) соціальна підтримка малозабезпечених сімей ветеранів війни та інших збройних конфліктів (надалі – сімей ветеранів), пенсіонерів Збройних Сил, інвалідів війни, сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов’язків,  офіцерів у запасі та відставці, місцевих органів військового управління;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану..

 • Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, шляхом надання фінансової, методичної, організаційної, правової допомоги, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
 • Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:
  • Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища суспільства.
  • Сприяння культивації демократії та побудові громадського суспільства в Україні. Всебічна інформатизація та нарощування цифрового потенціалу суспільства, поглиблення зворотного зв’язку задля цільової та спрямованого виконання завдань фонду. Виховання плюралізму та терпимості громад до альтернативних цінностей, національної єдності та небайдужості. Покращення доступу громадян України до інформації через відкриття публічних інтернет-центрів. Налагодження суспільного зв’язку та взаєморозуміння між Українським та іншими народами, які пройшли путь демократичних перетворень. Попри всебічну інформатизацію суспільства, сприяти популяризації культури читання друкованої літератури, особливо іншомовної.
  • Сприяння антипропаганді та підвищення здатності Українців критично оцінювати свої медіа канали для точності і неупередженості висвітлення інформації. Стимулювання  розвитку та взаємодії традиційних незалежних медіа, таких як радіо, телетрансляції, печатних видань. Проведення моніторингу порушень та сприяння захисту професійних прав журналістів на регіональному рівні. Проведення освітніх заходів з питань законодавства, яке забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики, впровадження у медіа-середовищі новітніх технологій, в тому числі використання Інтернету як джерела новин та інформації.
  • Сприяння антикорупційним перетворенням, налагодження прозорого комунікаційного процесу між трьома секторами суспільства – влади, бізнесу та громадськості. Просування систем електронного врядування на місцевих рівнях, здійснення регуляторної реформи для зменшення можливостей застосування корупційних схем. Нарощування потужності у сфері соціальних медіа серед українців, підтримка розвитку й координація незалежних блогерів, які стануть гарантом невідворотності покарань за зловживання владою. Захист свободи публічної інформації та Інтернету,  свободи слова, об’єднань і зборів.
  • Сприяння інноваціям, підвищенню енергоефективності на рівні споживання та у міському господарстві, розвитку культури підприємництва. Виховання поваги до інтелектуальної власності та захист прав на інтелектуальну власність в Україні. Покращення бізнес-клімату та сприяння розвитку малих і середніх підприємств, всебічна інформатизація задля підвищення кооперації та мультиплікативних ефектів фінансового руху на місцях. Становлення гендерної рівності.
  • Розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в галузі захисту населення.
  • Сприяння проведенню досліджень соціально-економічних відносин в суспільстві.
  • Надання фінансової, технічної та іншої допомоги малозабезпеченим сім’ям ветеранів, пенсіонерам Збройних Сил, інвалідам війни, сім’ям військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов’язків, офіцерам у запасі та відставці, місцевим органам військового управління.
  • Допомога та захист прав і інтересів ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, впровадження проектів щодо надання правових послуг та правової освіти вказаних осіб.
  • Допомога в обслідуванні, лікуванні, реабілітації та забезпеченні ліками малозабезпечених сімей ветеранів, пенсіонерів Збройних Сил, інвалідів війни, сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні службових обов’язків, офіцерів у запасі та відставці.
  • Матеріально-технічна допомога місцевим органам військового управління у виконанні патріотичної роботи з молоддю, підвищення авторитету Збройних Сил в суспільстві і залученню громадян України до служби в Збройних Силах України, веденню архівної та довідкової роботи, а також виконанню інших обов’язків.
  • Надання допомоги відповідним установам в організації та проведенні урочистих заходів по вшануванню пам’ятних подій, по утриманню пам’ятників та монументів присвячених Великій Вітчизняний Війні.
  • Співробітництво з юридичними особами.
 • Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних завдань є:
  • Популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;
  • Надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;
  • Участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;
  • Участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на виконання мети Фонду;
  • Участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;
  • Отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
  • Проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;
  • Встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах культивації демократії, розвитку економіки України та територіальних громад, права, засобів масової інформації, інформатизації суспільства, антикорупційних перетворень, охорони здоров’я, соціального захисту та подолання бідності.
 • Благодійна допомога може надаватися у вигляді:
  • Одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  • Систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  • Фінансування конкретних цільових програм;
  • Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  • Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  • Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  • Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  • Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • Публічний збір благодійних пожертв;
  • Управління благодійними ендавментами;
  • Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  • Проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
  • Відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у пунктах 2.5.1 – 2.5.12 цієї статті;
  • Дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
  • Взяття на себе витрат по безоплатному повному або частковому утриманню об’єктів благодійності;
  • Інших не заборонених законодавством України заходів;
  • Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації у встановленому законодавством України порядку.